Book Worldwide : Hotels at special rates

RCI : World's largest vacation exchange network

Privacy The Ultima Vacation Club Co.,Ltd

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท ภายใต้ชื่อ The Ultima Vacation Club Co.,Ltd. ได้นำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้มาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจัดการกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักปฏิบัติของนานาประเทศว่าด้วยเรื่องความลับส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัว

The Ultima Vacation Club Co.,Ltd.
 • รวบรวม, เก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามขอบเขตดังต่อไปนี้ :
 • ชื่อ, ที่อยู่ และหมายเลขที่ติดต่อได้ของท่าน และ อีเมล์แอดเดรส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอันดับความชอบของท่านต่อสินค้าและบริการที่เราจะเสนอให้ทราบเป็นระยะ ๆ
 • บันทึกคำถามต่าง ๆ ใด ๆ ที่ท่านเคยถามไว้
 • บันทึกรวบรวมตัวสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ท่านเคยสอบถาม, เคยแสดงความจำนงค์ หรือเคยใช้มาก่อน


จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เป็นไปได้ The Ultima Vacation Club Co.,Ltd.
จะขอรับข้อมูลต่าง ๆ โดยตรงจากท่าน ซึ่งเราจะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :
สำหรับติดต่อท่านโดยตรงเพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษ, ตัวอย่างสินค้า และ โปรโมชั่นต่าง ๆ จาก The Ultima Vacation Club

 • เพื่อให้รางวัลสำหรับการเป็นสมาชิก The Ultima Vacation Club
 • เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสินค้าและบริการของ The Ultima Vacation Club ที่ทางเราคะเนว่าจะเป็นที่สนใจของท่าน
 • เพื่ออนุมัติข้อตกลงตามความประสงค์ของท่าน
 • สำหรับยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน
 • สำหรับติดตามหรือชี้แจงต่อคำถามหรือคำเรียกร้องที่ท่านถามไว้
 • สำหรับจัดหาหรือจัดส่งสิ่นค้าหรือบริการที่ท่านร้องขอไว้

เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

 • The Ultima Vacation Club จะมุ่งมั่นและทำทุกอย่างเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวให้มีความปลอดภัยที่สุด ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยทางด้านวัตถุ, ความปลอดภัยต่อคอมพิวเตอร์และเครือข่าย, ความปลอดภัยด้านการสื่อสาร และ ความปลอดภัยต่อตัวบุคคล
 • The Ultima Vacation Club อาจใส่ข้อมูลของท่านลงในฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านโดยตรงเพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษ, ตัวอย่างสินค้า และ โปรโมชั่นต่าง ๆ นอกเสียจากจะได้รับการแจ้งให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นจากท่าน
 • การเปิดเผยข้อมูล
  The Ultima Vacation Club ไม่ขาย, ไม่ให้เช่าต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใดต่อบุคคลที่สาม
 • The Ultima Vacation Club จัดจ้างแรงงานเพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะบางอย่างจากองค์กรภายนอก เพื่อจุดประสงค์นี้และเพียงเพื่อจัดหาบริการให้แก่ The Ultima Vacation Club เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวจึงจะได้รับการถ่ายทอดหรือจัดการโดย:
 • บริษัทในเครือหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา
 • องค์กรต่างๆ ที่จัดหาบริการให้เรา, เช่น บริษัทที่จัดส่งจดหมาย, บริษัทที่จัดการเรื่องโปรโมชั่น และโฆษณา
 • บริษัทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและบริษัทที่บริการจัดหาสินเชื่อ
 • รัฐบาลหรือผู้ที่มีอำนาจทางกฏหมาย